latest Post

Những câu lệnh hữu ích trong MySQL

Những câu lệnh hữu ích trong MySQL


A. Câu lện SQL cơ bản:

Định nghĩa cách dữ liệu của bạn được lưu trữ

 • CREATE DATABASE được dùng để tạo cơ sở dữ liệu mới, trống.
 • DROP DATABASE được dùng để hủy hoàn toàn một cơ sở dữ liệu sẵn có.
 • USE được dùng để lựa chọn một cơ sở dữ liệu làm mặc định.
 • CREATE TABLE được dùng để tạo một bảng mới, nơi mà dữ liệu của bạn thực sự được lưu trữ.
 • ALTER TABLE được dùng để sửa một định nghĩa bảng sẵn có.
 • DROP TABLE được sử dụng để hủy hoàn toàn một bảng sẵn có.
 • DESCRIBE hiển thị cấu trúc của một bảng.

Thao tác với Dữ liệu của bạn

 • SELECT được dùng khi bạn muốn đọc (hoặc lựa chọn) dữ liệu của bạn.
 • INSERT được dùng khi bạn muốn thêm (hoặc chèn) dữ liệu mới.
 • UPDATE được sử dụng khi bạn muốn thay đổi (hoặc cập nhật) dữ liệu sẵn có.
 • DELETE được sử dụng khi bạn muốn loại bỏ (hoặc xóa) dữ liệu sẵn có.
 • REPLACE được sử dụng khi bạn muốn thêm hoặc thay đổi (hoặc đổi chỗ) dữ liệu mới hoặc dữ liệu đã có.
 • TRUNCATE được sử dụng khi bạn muốn làm trống (hoặc xóa) tất cả dữ liệu từ mẫu.

Giao dịch

 • START TRANSACTION được dùng để bắt đầu một giao dịch.
 • COMMIT được sử dụng để áp dụng các thay đổi và kết thúc giao dịch.
 • ROLLBACK được sử dụng để loại bỏ những thay đổi và kết thúc giao dịch.

 

Lệnh CREATE TABLE

- Cú pháp: CREATE TABLE Tên_bảng
(Tên_cột Loại_dữ_ liệu [Not Null]),
Primary Key( Tên khoá chính ),
Foreign Key( Tên khoá ngoài),…);
Trong đó:
+ Tên_ bảng: là xâu kí tự không chứa các ký tự trống và không trùng với cáctừ khoá
+ Tên _cột: là xâu kí tự bất kì không chứa kí tự trống, tên cột trong một bảng là duy nhất, thứ tự các cột không quan trọng
+ Loại_dữ_liệu: gồm một số loại dữ liệu sau:
 • integer: số nguyên từ -2147483648 đến 2147483647
 • smallinteger: số nguyên từ -32768 đến 32767
 • decimal(n, p): số thập phân với độ dài tối đa là n kể cả p chữ số phần thập phân (không tính dấu chấm thập phân). Từ khoá Number trong SQL được dùng trong dạng dữ liệu này.
 • Float: số dấu phẩy động
 • Char(n): xâu kí tự có độ dài cố định n, (n<=255)
 • Varchar(n): xâu ký tự có độ dài biến đổi, độ dài xâu có thể từ 0 đến n và được xác định tại thời điểm đưa dữ liệu vào lưu trữ.
 • Longvarchar: xâu kí tự có độ dài không cố định. Độ dài này có thể từ 4Kbs đến 32 Kbs
 • Date: dữ liệu dạng ngày tháng
- Ví dụ:
+ Tạo bảng sinh viên như sau:
CREATE TABLE sinhvien
(Hodem Varchar(20) Not Null,
Ten Varchar(15) Not Null,
Nsinh Date,
MaSV Varchar(5) Not Null,
Que Varchar(25),
Hocluc Decimal(4,2),
PRIMARY KEY (MaSV));
+ Tạo bảng đề tài như sau:
CREATE TABLE detai
(MaDT Varchar(10) Not Null,
TenDT Varchar(30) Not Null,
ChuNhiem Varchar(25),
Kinhphi Decimal(10,2),
KetQua Decimal(4,2),
PRIMARY KEY (MaDT));
+ Tạo bảng sinh viên đề tài như sau:
CREATE TABLE sv_detai
(MaSV Varchar(5) Not Null,
MaDT Varchar(10) Not Null,
NoiTT Varchar(30) Not Null,
KM Decimal(10,2),
PRIMARY KEY (MaDT, MaSV),
FOREIGN KEY (MaDT) REFERENCES detai(MaDT),
FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES sinhvien(MaSV));

Lệnh INSERT INTO

- Cú pháp:
INSERT INTO Tên_bảng
VALUES(gia trị1, giá trị 2, …, giá trị n);
trong đó: giá trị1, giá trị 2, …, giá trị n là những giá trị để chèn vào các cột tương ứng từ cột 1 đến cột n của một bản ghi trong bảng
- Chức năng:
Chèn một bản ghi vào bảng
- Ví dụ:
Chèn vào bảng sinh viên một bản ghi như sau:
INSERT INTO sinhvien
VALUES(“Nguyễn Hồng”, “Sơn”, “2/12/1976”,”A420”,”Hà Nội”,9.5);
Lệnh DELETE
- Cú pháp:
DELETE FROM Tên_bảng
WHERE <Điều kiện xoá >;
- Chức năng:
Xoá các bản ghi trong bảng thoả mãn điều kiện xoá
- Ví dụ:
Xóa những sinh viên có học lực <5 trong bảng sinh viên
DELETE FROM sinhvien
WHERE (HocLuc<5);

Lệnh UPDATE

- Cú pháp:
UPDATE Tên_bảng
SET Giá_trị_mới
WHERE <Điều kiện sửa đổi>;
- Chức năng:
Sửa đổi giá trị các trường của các bản ghi trong bảng
- Ví dụ:
Sửa học lực của sinh viên có MaSV = “B401” lên 8
UPDATE sinhvien
SET HocLuc = 8
WHERE MaSV = “B401”;

Lệnh SELECT

SELECT là một lệnh hỏi dữ liệu cơ bản trong SQL. Có rất nhiều mệnh đề con tuỳ chọn trong câu lệnh SELECT, vì vậy chúng ta sẽ làm quen lần lượt từng bước một.

Cấu trúc SELECT – FROM – WHERE

Cấu trúc SELECT – FROM – WHERE là cấu trúc đơn giản nhất của SQL.
- Cú pháp:
SELECT <Danh sách các cột>
FROM <Danh sách bảng>
WHERE <Điều kiện>;
Trong đó:
+ <Danh sách các cột>: Là danh sách các cột hoặc biểu thức của các cột được đưa vào kết quả truy vấn
+ <Danh sách bảng>: Là danh sách các bảng mà từ đó các cột được lấy ra
+ <Điều kiện>: Là một biểu thức logic xác định các bản ghi thoả mãn điều kiện của câu lệnh.
- Ví dụ 1: Hiển thị họ đệm, tên của bảng sinh viên:
SELECT Hodem,Ten
FROM sinhvien;
- Ví dụ 2: Hiển thị họ đệm, tên, học lựccủa những sinh viên có học lực >=8 trong bảng sinh viên:
SELECT Hodem, Ten, HocLuc
FROM sinhvien
WHERE HocLuc>=8;

Truy vấn sử dụng các hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT

Hàm MAX

- Chức năng:
Cho giá trị lớn nhất trong cột
- Ví dụ:
Hiển thị học lực cao nhất trong danh sách sinhvien
SELECT Max(HocLuc) AS DiemCaoNhat
FROM sinhvien;
( AS để đặt tên cho cột Max(HocLuc))

Hàm MIN

- Chức năng:
Cho giá trị nhỏ nhất trong cột
- Ví dụ:
Hiển thị học lực nhỏ nhất trong danh sách sinhvien
SELECT Min(HocLuc) AS DiemThapNhat
FROM sinhvien;

Hàm AVG

- Chức năng: Cho giá trị tung bình cộng trong cột
- Ví dụ: Hiển thị học lực trung bình của cột học lực trong danh sách sinhvien
SELECT AVG(HocLuc) AS DiemTB
FROM sinhvien;

Hàm SUM

- Chức năng: Cho tổng giá trị trong cột
- Ví dụ: Hiển thị tổng học lực của cột học lực trong danh sách sinhvien
SELECT SUM(HocLuc) TongHL
FROM sinhvien;

Hàm COUNT

- Chức năng: Cho biết số phần tử ( hàng) trong cột
- Ví dụ: Đếm số bản ghi (hàng) của cột học lực trong danh sách sinhvien
SELECT COUNT(HocLuc) AS SoSinhVien
FROM sinhvien;

Truy vấn sử dụng các phép AND, OR, IN, BETWEEN, NOT, ALL

+ AND: Phép và logic
+ OR: Phép hoặc logic
+ IN: Là phần tử của…
+ BETWEEN: Là phần tử giứa các phần tử …
+ NOT: Phép phủ định
+ ALL: Là tất cả những phần tử …
- Ví dụ 1: Đưa ra danh sách những sinh viên có điểm >= 9 và có quê = “Hà Nội”
SELECT *
FROM sinhvien
WHERE (diem>=9) AND ( que = “Hà Nội’);
- Ví dụ 2: Đưa ra danh sách những sinh viên có quê = “Thái Bình” hoặc “Thái Nguyên”
SELECT *
FROM sinhvien
WHERE (que = “Thái Bình”) OR (que = “Thái Nguyên”);
- Ví dụ 3: Đưa ra danh sách những nhân viên có kết quả là 8,9,10
SELECT *
FROM sv_dtai
WHERE KetQua IN (8, 9, 10);
- Ví dụ 4: Đưa ra danh sách những sinh viên có kết quả nằm trong khoảng [8,10]
SELECT *
FROM sv_dtai
WHERE KetQua BETWEEN 8 and 10;
- Ví dụ 5: Đưa ra danh sách những sinh viên có quê không phải là “Hà Nội”
SELECT *
FROM sinhvien
WHERE que NOT(SELECT que
FROM sinhvien
WHERE (que = ”Hà Nội”));
- Ví dụ 6: Hiển thị tất cả kết quả của sinh viên
SELECT ALL KetQua
FROM sv_detai;

Truy vấn thay đổi tên cột, tên bảng và hiển thị các cột từ nhiều bảng khác nhau,

- Muốn hiển thị các cột từ nhiều bảng khác nhau thì trong câu lệnh SELECT chúng ta phải làm như sau:
SELECT < Danh sách Tên_bang.Tên_cột>
FROM <Danh sách Tên_bảng>
WHERE <Điều kiện nối bảng>;
- Có thể đặt tên các cột trong kết quả các truy vấn bằng cách đặt tên mới vào sau cột được chọn ngăn cách bởi từ khoá AS, tương tự ta có thể đặt tên mới cho các bảng
Ví dụ: Hiển thị danh sách sinh viên bao gồm họ đệm, tên, kết quả từ bảng sinhviên và bảng sv_dt:
SELECT sinhvien.HoDem AS Ho, sinhvien.Ten AS Ten, sv_dt.KetQua AS KQ
FROM sinhvien AS sv, sv_dt AS sd
WHERE (sv.MaSV = sd.MaSV);

Truy vấn sử dụng lượng từ DISTINCT/ ALL

* Để tránh tình trạng đưa ra các bộ (hàng/bản ghi) trùng lặp trong các kết quả truy vấn thì SQL có lượng từ DISTINCT.
Ví dụ: Hiển thị các mã đề tài được sinh viên đăng ký trong bảng đề tài
SELECT DISTINCT MaDT
FROM sinhvien;
* Để hiển thị tất cả các hàng (lấy cả các hàng có giá trị trùng nhau ) ta dùng lượng từ ALL
Ví dụ: Hiển thị tất cả các MaDT mà bảng sv_dtai có
SELECT ALL MaDT
FROM sv_dtai;`

Chú ý: Ngầm định (nếu không viết Distinct/All) thì máy hiểu là All

Truy vấn sử dụng mệnh đề GROUP BY

- Để hiển thị các bản ghi theo nhóm ta dùng mệnh đề GROUP BY
- Ví dụ: Hiển thị bảng đề tài theo nhóm mã đề tài
SELECT MaDT
FROM detai
GROUP BY MaDT;

Truy vấn có sử dụng mệnh đề HAVING

- Mệnh đề HAVING thường được sử dụng cùng mệnh đề GROUP BY. Sau HAVING là biểu thức điều kiện. Biểu thức điều kiện này không tác động vào toàn bảng được chỉ ra ở mệnh đề FROM mà chỉ tác động lần lượt từng nhóm các bản ghi đã chỉ ra tại mệnh đề GROUP BY.
- Ví dụ: Đếm xem có bao nhiêu đề tài đã được sinh viên đăng ký tham gia
SELECT MaDT
FROM detai
GROUP BY MaDT
HAVING COUNT(*);

Truy vấn có sử dụng mệnh đề ORDER BY

- Mệnh đề ORDER BY được dùng để sắp xếp dữ liệu trong bảng theo chiều tăng hoặc giảm (ASC hoặc DESC) của một cột nào đó.
- Mệnh đề ORDER BY nếu đứng sau GROUP BY thì miền tác động của sắp xếp là trong từng nhóm của cột được chỉ ra trong GROUP BY.
- Ví dụ: Sắp xếp bảng sinhvien theo chiều giảm dần của cột học lực
SELECT *
FROM sinhvien
ORDER BY hl DESC;

Truy vấn lồng nhau

- Trong lệnh SELECT có thể được lồng nhiều mức
- Ví dụ1: Hiển thị sinh viên có học lực cao nhất
SELECT *
FROM sinhvien
WHERE hl = (SELECT MAX(hl)
FROM sinhvien);
- Ví dụ 2: Hiển thị hođệm,tên của những sinh viên có kết quả >= 9 và có tên đề tài là Access
SELECT hodem,ten
FROM sinhvien
WHERE MaSV IN (SELECT MaSV
FROM sv_dtai
WHERE (kq >= 9) AND
( MaDT IN ( SELECT MaDT
FROM detai
WHERE tendt = “Access”)));

 vnthuthuat.info

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...