latest Post

Tạo các thẻ meta trong blogspot

Tạo các thẻ meta trong blogspot cho SEO

Trong blogspot, mặc định trang web sẽ lấy chung thẻ title, meta description , meta keyword chung cho tất cả các trang . Điều này là không nên nếu bạn muốn SEO blog của mình lên top google.

Trước tiên bạn hãy đăng nhập quyền, vào phần mẫu -> chọn chỉnh sửa html -> chọn tiếp tục
Lúc này của sổ chỉnh sửa html hiện ra .bạn tìm đến dòng code sau:

<title><data:blog.pageTitle/></title>Chép đoạn code này vào dưới <title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta content=’ Mô tả tóm tắt về website ‘ name=’description’/>
<meta content=’điền keyword mà bạn muốn vào đây‘ name=’keywords’/>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> – <data:blog.title/></title>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;.  Mô tả tóm tắt về website &quot;’ name=’description’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;,điền keyword mà bạn muốn vào đây &quot;’ name=’keywords’/>
</b:if>

Giải thích đoạn code trên:
 <title><data:blog.pageTitle/></title>  : tiêu đề của trang chủ
<meta content=’ Mô tả tóm tắt về website ‘ name=’description’/>  mô tả của trang chủ
<meta content=’điền keyword mà bạn muốn vào đây‘ name=’keywords’/>  keyword trang chủ

<title><data:blog.pageName/> – <data:blog.title/></title> : tiêu đề trang trong = tên website + tiêu đề bài viết

<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;.  Mô tả tóm tắt về website &quot;’ name=’description’/>  : mô tả trang trong = tiêu đề trang trong + đoạn mô tả mà bạn nhập ( đoạn mô tả này tôi nhập giống như ở trên luôn )

<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;,điền keyword mà bạn muốn vào đây &quot;’ name=’keywords’/> : keyword= tieu đề trong trang + key word mà bạn mong muốn 
vnthuthuat.info

 

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...